Spring naar hoofd-inhoud

Missie en visie Tandemscholen

Basisschool St Bernardus, Ter Doest en St Jozef zijn katholieke scholen. Dit houdt in dat wij vanuit onze Rooms-katholieke identiteit de leerlingen kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen. De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen, die zullen leven in een samenleving die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit aan culturen en opvattingen. Respect voor elkaar vinden we belangrijk. U ontmoet dagelijks verschillende mensen. Mensen met soms dezelfde en soms met andere gewoonten. Ook met diverse achtergronden. Met eigen waarden en normen. U behandelt hen met respect. En u verwacht dat ook van hen. U werkt samen. U zit op dezelfde club. U komt elkaar tegen in de winkel. Kortom, u leeft samen. Het is eigenlijk een vanzelfsprekendheid, al die overeenkomsten en verschillen tussen mensen.

De Tandemscholen  willen kinderen opvoeden tot een levenshouding die getuigt van eigenheid en tolerantie. Zij wil een plaats zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ze zich gelukkig durven voelen om wie ze zijn, waar ze ontdekken wie ze zijn, wat ze vinden en bij wie ze willen horen en waar ze uitgedaagd en geprikkeld worden om hun talenten te ontwikkelen. 21th century skills is een veelgehoorde term die we ook op onze school gebruiken om aan te geven hoe we denken over onderwijs aan onze kinderen in de (nabije) toekomst.

 

                                         

    1. Leerling populatie

Onze scholen zijn echte dorpsscholen .Wij staan midden in de gemeenschap van Clinge, Graauw en Nieuw-Namen. Dat betekent dat we meedoen aan  activiteiten die in ons dorp worden georganiseerd. Het lukt natuurlijk niet altijd om gehoor te geven aan vragen uit de gemeenschap. Daarom maken wij keuzes. Immers, wij richten ons eerst en vooral op het geven van goed onderwijs.

We hebben op onze scholen te maken met een leerlingenaantal dat de laatste jaren is afgenomen.

Dit deels dankzij de grensscholenproblematiek en deels door de landelijke krimpproblematiek. De kinderen die onze scholen op 4-jarige leeftijd binnenkomen hebben over het algemeen al tijd doorgebracht op de peuterspeelzaal. Tevens bieden we de mogelijkheid voor instromende leerlingen om gebruik te maken van de peuterspeelzaal/kinderopvang, waardoor er o.a. een goede basis is gelegd voor de taalontwikkeling. We zien echter nu een lichte stijging optreden in het aantal leerlingen dat de school bezoekt. Mede gezien het landelijk beleid om in alle kernen onderwijs aan te bieden en gezien het gemeentelijk beleid rondom Tandemscholen, zien we de komende jaren positief tegemoet voor onze scholen.

    1. Doelstellingen

Ons onderwijs staat in dienst van de opvoeding, die volwassenwording van het kind tot doel heeft. We trachten, in samenwerking met het gezin, de veelzijdige ontwikkeling van uw kind te bevorderen, zoveel mogelijk gericht op zijn plaats als volwassene in de toekomstige samenleving.

Uw kind staat centraal: ons onderwijs houdt rekening met de heterogeniteit van kinderen ten aanzien van persoonlijkheid, begaafdheid en constitutie, hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht in zoveel mogelijk optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen.

Voor de persoonlijkheidsvorming is, naast de intellectuele ontwikkeling, de ontwikkeling van gevoels- en wilsleven en de creativiteit van wezenlijk belang.

Daarnaast zal uw kind geoefend worden om samen met anderen te werken en te leven, waarbij de beginselen van verdraagzaamheid, gelijkberechtigdheid en verantwoordelijkheid door uw kind worden onderkend en aanvaard.

Ons onderwijs gaat uit van de overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Door samen met de leerlingen die overeenkomsten aan de orde te stellen krijgen kinderen de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. Kinderen leren met, van en over elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving. Waarin zij zich zelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen.

    1. Voorbereiding op de samenleving

Wij willen voor uw kind een school zijn waar het kan spelen en leren en waarin het op allerlei manieren de mogelijkheid heeft om de wereld te verkennen.

Wij gaan er vanuit dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt uw kind zich tot een zelfstandig mens.

 

Wij willen graag het volgende bereiken:

 

  • dat de kinderen een positieve kijk en houding t.o.v. de samenleving hebben
  • dat zij zich weerbaar weten op te stellen
  • dat zij een weg kunnen vinden in de overstelpende informatie die op hen afkomt
  • dat zij met respect en tolerantie omgaan met andere mensen

 

Belangrijk is dat uw kind, bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt, zichzelf kan blijven. Het moet de dingen op eigen wijze kunnen hanteren en in zich opnemen, om er mee aan zichzelf te bouwen. Zo ontstaat een begin van vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Onze scholen werken toe naar begrip en  respect voor elkaar. Een school is de samenleving in het klein. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Onze scholen schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere en dezelfde opvattingen. In onze scholen hebben alle kinderen recht van spreken. Iedereen doet er toe. Onze scholen willen kinderen niet alleen veel leren, maar ook zodanig vormen dat zij kunnen omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking.