Spring naar hoofd-inhoud

Resultaten

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen en registreren, maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Het leerlingvolgsysteem geeft ons zicht op:
* hoe het kind zich individueel ontwikkelt (observaties en methodetoetsen)
* hoe het kind zich binnen de groep ontwikkelt
* hoe het kind zich ten opzichte van leeftijdsgenoten in het land ontwikkelt (CITO).

We hanteren een toetskalender waarin niet methodegebonden toetsen staan gepland. Enkele keren per jaar worden voor lezen (technisch en begrijpend), rekenen en voor taal deze zgn. landelijk genormeerde toetsen afgenomen, die een beeld geven van hoe onze leerlingen scoren t.o.v. overige scholen in Nederland.
Groep 8 maakt een eindtoets. Deze toets geeft een indruk van de capaciteiten van de leerling.
De toetsuitslagen zijn, samen met het oordeel van de groepsleerkracht, medebepalend om tot een advies te komen voor de keuze van het voortgezet onderwijs.
Daarnaast worden er natuurlijk ook methodegebonden toetsen afgenomen.

De kinderen van groep 1 en 2 worden gevolgd met de KIJK-registratie, waarbinnen ontwikkelingsgebieden aan bod komen.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind in beeld te brengen, maken we gebruik van KIJK voor groep 1/2 en ZIEN voor groep 3-8. Hierbij worden door leerkrachten en vanaf groep 5, ook door leerlingen op de computer vragenlijsten ingevuld. Door deze gegevens bij elkaar te brengen en te vergelijken met het beeld dat de groepsleerkracht uit eigen observatie gevormd heeft, ontstaat een betrouwbaar beeld van de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied en kunnen er mogelijk acties ondernomen worden.
Van iedere leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden waarin alle gegevens opgenomen zijn: leerling-besprekingen, gesprekken met ouders/verzorgers, speciale onderzoeken, groeps- en handelingsplannen en gegevens van extra toetsen.
De IB-er bewaakt en co├Ârdineert het volgen van de ontwikkeling van de kinderen, zoals hierboven omschreven.

Binnen onze school is handelingsgericht werken het uitgangspunt; we sluiten zo optimaal mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van kinderen. Om groepsplannen/handelingsplannen zo goed mogelijk op te stellen, is het belangrijk dat de leerkracht - in overleg met de IB-er - de onderwijsleersituatie aan kan passen naar aanleiding van voldoende gegevens van de leerling, van de omgeving (de school en thuis) en vanuit de reflectie op het eigen leerkrachtgedrag. In de groepsplannen worden, vanwege onderwijsplanning en klassenmanagement, kinderen met gelijke onderwijsbehoeften geclusterd. De leerkracht is verantwoordelijk voor de voortgang; hij/zij observeert, neemt regelmatig toetsen af en stelt de plannen op. De IB-er coacht/begeleidt en bewaakt de processen en toetsresultaten. Drie maal per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats tussen groepsleerkracht en IB-er, waarin we de groepsplannen bespreken en de ontwikkeling van de hele jaargroep volgen. Daarnaast is het ook mogelijk om kinderen te bespreken tijdens een leerling-bespreking; waarbij verschillende mensen vanuit de school of de bovenschoolse zorg van Perspecto uitgenodigd kunnen worden. Ouders worden hier altijd over geïnformeerd.

Het leerlingdossier
Van iedere leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Het leerlingdossier is een dossier dat een school bijhoudt over een kind. Het leerlingdossier bestaat uit de leerlingadministratie, een onderwijskundig rapport en soms ook een psychologisch rapport.
De leerlingadministratie bevat gegevens over verzuim, in- en uitschrijving en gegevens van leerlingen en hun ouders die nodig zijn voor het berekenen van de bekostiging.
Het onderwijskundig rapport geeft inzicht in de resultaten van een leerling, zijn houding, het schooladvies en eventuele aandachtspunten. De precieze invulling van het rapport is niet wettelijk vastgelegd.
Wanneer een kind heeft deelgenomen aan een psychologisch onderzoek, worden de resultaten hiervan bij het leerlingdossier gevoegd.

Teamleden die in de school de vorderingen van de leerlingen doorspreken
Op onze school worden de vorderingen van alle kinderen geregeld doorgesproken, met de Intern Begeleider en eventueel de directeur, in de leerlingbesprekingen en de groepsbesprekingen. Uitgangspunt voor deze overlegmomenten zijn de toetsresultaten van de kinderen.
Om de leerlingen, die werken met een handelingsplan, goed te kunnen volgen, hebben we regelmatig voortgangsbesprekingen.

Wijze waarop het welbevinden en de vorderingen van de leerlingen besproken worden met de ouders
De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 worden 2 keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Dit gebeurt na het afnemen van de Cito-toets.
Voor de groepen 3 t/m 8 geldt, dat zij twee keer per jaar een geplande contactavond hebben, waarop de ouders van de leerlingen een gesprek kunnen hebben met de leerkracht.  Vanaf 2014 zijn we gestart met extra (informatieve) oudergesprekken waarbij we "het kind achter de leerling" middels deze gesprekken nog beter willen leren kennen. Deze gesprekken vinden plaats na ongeveer 4 weken onderwijs en gelden voor alle groepen. Het eindgesprek in juni geldt vanaf 2014 ook voor alle groepen en is niet meer facultatief.
Natuurlijk kunt u, te allen tijde, een afspraak maken met de leerkracht, als u daar behoefte aan heeft. Vinden wij dat het tussendoor nodig is om over uw kind te praten, dan vragen wij u om een gesprek.