Spring naar hoofd-inhoud

Zorg

Onder zorgverbreding verstaan we: de uitbreiding van maatregelen en activiteiten op school om een zo goed mogelijke zorg trachten te garanderen voor de kinderen. Speciaal voor hen die specifieke pedagogische of didactische behoeften hebben. Onze school heeft hieraan de laatste jaren veel aandacht geschonken. Met 'onderwijs op maat' kunnen de kinderen beter op de eigen basisschool geholpen worden en hoeven minder kinderen verwezen te worden naar een speciale school.

Wanneer de resultaten van de kinderen opvallend zijn, zowel aan de onder- als aan de bovengrens (meer- of hoogbegaafd), wordt er actie ondernomen. Dit kan zijn binnen een groepsplan of binnen een individueel handelingsplan. De leerkracht stelt samen met de IB-er een programma op om tegemoet te komen aan de speciale onderwijsbehoeften van dat bepaalde  kind De betrokken ouders worden tijdig geïnformeerd en op de hoogte gehouden.
Kinderen met een handelingsplan worden regelmatig besproken met de IB-er.
Indien nodig kan er externe hulp worden ingeschakeld via het Zorg- en AdviesTeam (ZAT) van Perspecto.
Zo wordt het zorgtraject van deze leerlingen zo goed mogelijk bewaakt.

Onze school is een Nautilusschool. We signaleren met behulp van het SIDI-protocol de meer- en hoogbegaafde leerlingen en proberen, via compacten en verrijken, tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. We zetten ook moeilijke opdrachten in vanuit Acadin; de Electronische LeerOmgeving van Kennisnet.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 draaien mee in de bovenschoolse ontmoetingsgroep (Nautilus), waar Wetenschap en Techniek centraal staan.
Alle basisscholen van Onderwijsgroep Perspecto werken met het Leesprotocol. Hierbinnen wordt de lees- en spellingsontwikkeling specifiek gevolgd, waardoor getracht wordt signalen rondom dyslexie vroegtijdig op te sporen, zodat sneller acties kunnen worden ondernomen.
Op onze school is een orthotheek ingericht, waarin leerkrachten extra hulpmiddelen kunnen vinden om kinderen te helpen.
Door structureel aandacht te besteden aan het individuele kind willen we een leeromgeving creëren, die aansluit bij de speciale onderwijsbehoefte van kinderen.

Het jonge risicokind
Onderwijs aan en begeleiding van kinderen die op jonge leeftijd speciale hulp nodig hebben, is een belangrijk aandachtspunt, mede i.v.m. de ingewikkeldheid van de problemen die kinderen op school  kunnen ondervinden. Het bieden van extra hulp aan deze kinderen doet een groot beroep op kennis, inzicht en vaardigheden van de leerkrachten die met jonge kinderen werken.
Wij beschikken over middelen waarmee we de ontwikkeling van het jonge kind vrij volledig in beeld kunnen brengen, waardoor het mogelijk is problemen tijdig te signaleren en vervolgens in onze interne zorg aan te pakken.
Sommige kinderen echter kunnen een dusdanig complex leerprobleem hebben, dat de hulp die wij ze op onze school kunnen geven niet voldoende is. In dat geval zal het zo zijn, dat het kind ? na een zorgvuldig te doorlopen procedure ? opgevangen zal worden binnen het speciaal onderwijs.

Wanneer blijkt dat een kind echt niet geholpen kan worden op onze school, nadat er allerlei maatregelen zijn genomen, zoeken we hulp bij verschillende deskundigen. We schakelen dan, via het Zorgplatform,  externe hulp in. Deze zal veelal nader onderzoek doen en adviezen geven om het kind op onze school te helpen. Daarnaast kunnen we ook, na bespreking in en goedkeuring van het Zorgplatform op deskundigen uit het speciaal onderwijs een beroep doen. Dit Zorgplatform is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en de scholen voor speciaal onderwijs. Met hulp van het speciaal onderwijs trachten we dan om het kind zo veel mogelijk in zijn/haar eigen omgeving, de basisschool, op te vangen. Het komt echter voor dat leerlingen zulke specifieke behoeften hebben, dat zij aangewezen zijn op een vorm van speciaal onderwijs. Door de wet is voorgeschreven dat een leerling niet zo maar naar het speciaal onderwijs kan worden doorverwezen. De basisschool zal eerst moeten aantonen wat er al aan het probleem is gedaan. Dit vindt altijd plaats in overleg met en met toestemming van de ouders.

Bovenschoolse zorg Perspecto
Soms maakt de leerkracht of u als ouder zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Dan blijkt bijvoorbeeld dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn met rekenen of taal, met concentratie, maar ook met samen spelen of samenwerken. De leerkracht overlegt dan met u en meestal ook met de intern begeleider over welke hulp gewenst is. Samen met u worden dan stappen ondernomen om uw kind die hulpof extra aandacht te bieden die het nodig heeft.
Soms heeft de school zelf niet voldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind echt te verbeteren. De school kan dan samen met u besluiten uw kind aan te melden bij het Zorg-en adviesteam, het ZAT.

In het ZAT werken verschillende deskundigen samen. Het team bestaat uit een jeugdarts, een (school)maatschappelijk werker, een orthopedagoog of psycholoog, een preventief ambulant begeleider en enkele intern begeleiders van Perspectoscholen.  Het ZAT kan u en de school adviseren over mogelijke oplossingen en de beste hulp voor uw kind. Binnen de Bovenschoolse Zorg van Perspecto zijn er brede mogelijkheden voor extra hulp. Eveneens kan de schoolmaatschappelijk werker de hulpvraag bespreken in het overleg van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierin zijn hulpverlenende instanties gebundeld om per hulpvraag te bepalen welke zorg er buiten de zorg op school gewenst is. Dit CJG kunt u als ouder ook altijd op eigen initiatief benaderen voor vrijblijvend advies.