Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad, die tweejaarlijks wordt gekozen (oktober), zitten 2 leerkrachten en 2 ouders. De directeur is geen lid van de MR. Hij woont de vergadering bij als adviseur, of - indien hij 't bevoegd gezag vertegenwoordigt - als onderhandelingspartner.  
De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Dit kan gaan over bijvoorbeeld het overblijven, de schooltijden, de inzet van het personeel, sollicitatieprocedures. Ook de inhoud van de schoolgids en het schoolplan wordt ter instemming voorgelegd aan de MR.

De notulen van de vergadering zijn op school via de directeur ter inzage.

 

 

 

Leden van de medezeggenschapsraad

Jan Hoogstrate, namens de ouders (voorzitter)
Ingrid van Boven, namens de ouders (secretaris)
Kim de Caluwé, namens het team
Lizzy de Block, namens het team